ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ອຄ ຂັ້ນເມືອງ ຊຸດທີ VII ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ " ວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບການລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ "

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງທຸກ​ຍາກພາກ​ເໜືອ  ຊຸດທີ VII ຮຽນຮູ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ການ​ຜະລິດ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ. ພະນັກງານຂະແຫນງອຸສາຫະກຳແລະ ການຄ້າຈາກບັນດາເມືອງທຸກຍາກໃນແຂວງພາກເຫນືອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະ ກາງໃນບັ້ນຝຶກອົບຮົມ ຊຸດ​ທີ VII

“ ²¾¨ÃªÉ¹ö¸¢Ó* ¸¼¡¤¾­º÷©¦¾¹½¡¿ Áì½ ¡¾­£É¾ ¡ñ®¡¾­ÍЩ°Èº­£¸¾´ê÷¡¨¾¡ ” ©¨À­˜­Ã¦È¸¼¡¤¾­¦‰¤À¦ó´¡¾­°½ìò©²¾¨Ã­À²ˆº¦ö¤ºº¡¢º¤°øÉ°½ìò© ¢½Î¾©­Éº¨ Áì½ ¢½Î¾©¡¾¤ ¦¿ìñ®À´õº¤ê÷¡¨¾¡.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນຫລາຍແມ່ນສົນໃຈ​​ວຽກງານ ໂອດ໊ອຟ (ODOP) ແລະ ການສະເໜີໂຄງການຕົວແບບ ໂຄງການ ອອນປາກູ (ONPAKU) ເພື່ອຈະ­ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມາຂຽນເປັນບົດສະເໜີ ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊື່ງໂຄງການອອນປາກູ (ONPAKU) ແມ່ນໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກກັບທີ່ ລວມໄປເຖີງການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ ຮີດຄອງ ປະເພນີ ວັດທະນະທຳການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຊຸມຊົນ ໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫລືຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ ໃນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເລັ່ງໃສ່ພະນັກງານຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳແລະ ການຄ້າຈາກບັນດາເມືອງທຸກຍາກໃນແຂວງພາກເຫນືອເພື່ອສົ່ງເສີມແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກການສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ - ກາງຮູ້ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນດ້ານການຄ້ານຳອີກເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນອານາຄົດ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນິ້ ແມ່ນອີງໃສ່ທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເພື່ອຍົກຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານ ອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂັ້ນເມືອງຕາມແຜນພັດທະນາບຸກຂະລາກອນຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດການຄ້າ ( ສສຄ ) ກໍ່ຄືຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ປະກອບສ່ວນໃສ່ວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວຽກງານທາງດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ - ກາງ ແລະ ການສົງອອກ ເພືອ່ໃຫ້ເທົ່າ ທຽມກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດສັງຄົມ.

£È¼¤£øÈ-¡ñ®-¡¾ນ­-±ô¡-ºö®»ö´-꾤-©É¾­ນ-êò©-¦½-©ó, £½­ນ½¥ñ©ª˜¤±ô¡-ºö®»ö´-¢º¤ ¦¦£ ¡Ò-Ä©É-¥ñ©¡ò©-¥½-¡¿-­ນº¡-¦½«¾­-ນê†-À§„­ນ: į-êñ©ສະນ½ê†-»¤¤¾­-ນ  §ó´ñ¤-À´õº¤-¸ñ¤-¸¼¤êñ¤¦º¤-¹ìñ¤ À²ˆº-¦ô¡¦¾-À«ó¤¯½¹¸ñ©-£¸¾´ À¯ñ­-ນ´¾, ¡¾­-ນ®ðìò¹¾­ນ, ¡¾­ນ-°½ìò© -Áì½ ¡¾­-ນ¢¾¨; ນ­º¡¥¾¡ນ-­˜­ນ ¡Ò¨ñ¤-´ó-¡¾­ນ¹ìš­-À¡-´- “ ¡¾­-ນ §º¡-¹¾-ª½¹ì¾©” -À²ˆº-À»ñ©-ùÉນ-­ñ¡-¦¿-´½-­¾¡-º­ນ-Ä©É»¼­ນ»øÉ-¡¾­-ນ§º¡-ª½¹ì¾© -Áì½ ¸òêó-¡¾­ນÀ¢í¾-¹¾-ª½¹ì¾©êñ¤-²¾¨-íນ -Áì½ ¦¾¡ö­-ນ ¢º¤-¦ò­ນ£É¾-쾸.

ນອກຈາກນັ້ນຄະນະຈັດຕັ້ງ ຝຶກອົບຮົມຂອງ ສສຄ ກໍ່ຍັງໄດ້ເປີດ ເວທີ ໃນການຖາມ - ຕອບພ້ອມທັງແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງນັກສຳມະນາກອນ ແຕ່ລະເມືອງໃນຂົງເຂດພາກເໜືອ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 20 -​ 24 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ວິໄລຈະເລີນ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດການຄ້າ ( ສສຄ ), ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ຂອງ ທ່ານ ພອນແກ້ວ ຂຸນພົນ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເສດຖະກິດ ແລະ ມີບັນດານັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 12 September 2012 11:05)